Regulamin świadczenia usług

DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Informacje wstępne

 

 1. Biuro Rozliczeń Podatkowych „LEGIS” s.c. K. Kozicka, M. Kozicka, Z. Kozicki, dalej „Biuro”, prowadzi działalność gospodarczą w stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej mieszczącym się w Krakowie (31-035) przy ul. Starowiślnej 78, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 6762009445, REGON: 357109878.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dalej „Klient”.

 

2. Kontakt z Biurem

 

 1. Adres: Starowiślna 78, 31-035 Kraków.
 2. Adres e-mail: biuro@legis.net.pl.
 3. Numer telefonu: +48 124292021.
 4. Numer rachunku bankowego: 35 1940 1076 3046 9055 0000 0000.
 5. Adres strony internetowej: legis.net.pl.

 

3. Usługi świadczone przez Biuro

 

 1. Biuro świadczy usługi sporządzania rocznych zeznań podatkowych na następujących formularzach:
 2. a) PIT-36,
 3. b) PIT-37,
 4. c) PIT-38,
 5. d) PIT-28,
 6. e) PIT-OP,

wyłącznie w zakresie niedotyczącym pozarolniczej działalności gospodarczej.

 1. W zakresie usługi nie mieści się, w szczególności, kontaktowanie z urzędem skarbowym w zakresie zapłaty lub zwrotu podatku.
 2. Do świadczenia usług w formie elektronicznej Klient powinien posiadać adres e-mail oraz sprzęt elektroniczny mający możliwość odczytu plików w formacie PDF.
 3. Klient nie może dostarczać elektronicznie treści o charakterze bezprawnym.
 4. W przypadku braku możliwości złożenia elektronicznie zeznania przez Klienta, na życzenie Klienta Biuro może złożyć zeznanie w formie elektronicznej po podaniu danych autoryzujących, tj. kwoty przychodu za dwa lata wstecz oraz kwoty zwrotu/nadpłaty za dwa lata wstecz. W przypadku podania danych autoryzujących uważa się, że Klient sam złożył zeznanie. Biuro nie świadczy usługi pełnomocnictwa w składaniu deklaracji w formie elektronicznej.
 5. Świadczenie usługi może odbywać się stacjonarnie w siedzibie Biura lub w formie elektronicznej albo częściowo stacjonarnie a częściowo elektronicznie.
 6. Biuro nie gwarantuje godzin ani dni obsługi stacjonarnej, telefonicznej ani elektronicznej.
 7. Biuro może zawiesić świadczenie usług w formie stacjonarnej na czas nieokreślony lub/i w formie elektronicznej na czas nieokreślony, w szczególności, w sytuacji ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, objęcia pracowników kwarantanną, tymczasowego aresztowania, ograniczenia wolności, itp.
 8. W celu zawarcia umowy należy skontaktować się z Biurem osobiście, telefonicznie lub elektronicznie oraz określić, które zeznanie ma być sporządzone.
 9. Klient otrzyma informację o terminie wykonania usługi jeśli wszystkie niezbędne dokumenty i informacje zostały podane.
 10. Biuro wykonuje usługi z należytą starannością i odpowiada za ich poprawne wykonanie.
 11. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi jest przedstawienie wszystkich dokumentów oraz informacji mających wpływ na rozliczenie podatkowe, koniecznych do poprawnego wypełnienia zeznania, jak również numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
 12. Umowa może być rozwiązana przez każdą stronę w przypadku nieprzedstawienia dokumentów i informacji niezbędnych do wypełnienia zeznania lub, gdy przedstawione dokumenty i informacje są nierzetelne lub wadliwe w rozumieniu ustawy Kodeks karny skarbowy.

 

4. Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Klient, który zawarł umowę poza siedzibą Biura drogą elektroniczną, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zostaje utracone, gdy Biuro wykonało już usługę w zakresie zamówionym przez Klienta.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając do Biura oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

 

5.  Odbiór zeznania oraz płatności

 

 1. Klient powinien odebrać zeznanie nie wcześniej niż w terminie podanym przy zawieraniu umowy.
 2. Klient zawierający umowę elektronicznie otrzyma zeznanie w wersji elektronicznej.
 3. Cena usługi obliczana jest każdorazowo indywidualnie na podstawie ilości dokumentów i czasu koniecznego na wykonanie usługi.
 4. Klient może zapłacić z góry lub przy odbiorze zeznanie gotówką lub kartą w siedzibie Biura lub wykonać przelew.

 

6. Reklamacje

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji wykonanej usługi.
 2. Reklamację należy złożyć pisemnie pocztą lub bezpośrednio w siedzibie Biura lub wysłać na adres e-mail.
 3. W treści reklamacji należy wskazać na czym polega błąd w zeznaniu, wskazać jakie są żądania Klienta. Do pisma należy również załączyć ewentualnie otrzymane pisma z urzędu skarbowego oraz inne dokumenty dotyczące reklamacji.
 4. Klient w piśmie reklamacyjnym wskazuje adres korespondencyjny na który zostanie wysłana odpowiedź.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.

 

7. Ochrona danych osobowych

 

 1. Ochronę danych osobowych reguluje osobny regulamin.

 

8. Wyłączenie odpowiedzialności Biura

 

 1. Biuro w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane, w szczególności, niedozwolonym działaniem osób trzecich, siłą wyższą, ogłoszeniem stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, objęcia pracowników kwarantanną, itp.
 2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy Klient nie przedstawił wszystkich dokumentów i informacji lub przedstawione dokumenty i informacje są wadliwe lub nierzetelne w rozumieniu ustawy Kodeks karny skarbowy.
 3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za stan rozliczeń z urzędem skarbowym, w szczególności, gdy zaległość podatkowa jest inna niż wynikająca z zeznanie w związku z naliczonymi odsetkami, karami lub wcześniejszymi zwrotami podatku, itp.